Vergi Borcu Yapılandırması Başvuruları Başladı!

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvurular başladı! Vergi borcunuz varsa ve vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır merak ediyorsanız bu içeriğimiz size göre.

Vergi borcunuzu yapılandırmak istiyorsanız son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu öncelikle hatırlatmak isteriz. Yapılan düzenlemeyle Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, MTV, ÖTV’nin yanı sıra hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ve tüm idari para cezaları yapılandırılabilecek.

Vergi borcu yapılandırma başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler için meraklı bekleyiş sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirtti. Vergi borcu yapılandırmasından faydalanmak isteyenler yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2020.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan vergi borcu düzenlemesi kapsamında;

 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • KDV, MTV, ÖTV,
 • Çevre temizlik vergileri,
 • Emlak vergileri
 • Gümrük vergileri,
 • Köprü ve trafik cezaları,
 • Ceza ve gecikme faizleri,
 • Prim borçları,
 • Öğrenim kredisi borcu,
 • Kamunun kira alacakları,
 • Hazine alacakları,
 • TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları,
 • Orman köylülerinin kredileri,
 • Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek ve 18 taksitle ödenebilecek. 

Ödeme işlemlerinde katsayı taksit sayısına göre farklılık gösterecek. Yani taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelere ait borçlar ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılarak 120 eşit taksitle tahsil edilecek.

Yeni düzenlemeyle getirilen vergi yapılandırması, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili kuruma başvurması gerekiyor.

Vergi Borcu Yapılandırmasını Nasıl Yapabilirsiniz? 

Primini kendi ödeyen, Bağ-Kur tarafından sigortalılar, yapılandırma müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Prim borcu olan kişiler e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir veya posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi‘ne de başvuruda bulunabilirler.

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

Vergi cezaları, trafik, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, seçim, nüfus para cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları vb. gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, kaynak kullanımı destekleme fonu, haksız alınan destekleme ödemeleri, ecrimisiller ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki  madenlerden alınan devlet hakkı, Hazine alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan faydalanabilecek. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Bunların yanı sıra; il özel idarelerine olan çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri,  diğer vergi ve harçlar gibi borçlar da yapılandırılabilecek.

Türkiye Barolar Birliği, TOBB, TESK, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de vergi borcu yapılandırmasına dahil edilecek.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

İşverene Ödenen Prim Desteğinin Süresi Uzatılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu‘ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021‘e kadar uzatılabileceğini belirtti.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen diğer bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği de sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmada da yetkili olacak.

Evde İmal edilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Vergi Muafiyeti Getirildi

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Muafiyetten yararlanabilinmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınarak, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap yoluyla tahsil edilmesi ve hasılatın belirlenen tutarı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 (1 ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Değişti

Yapılan yeni düzenlemeyle getirilen bir diğer değişik ise konaklama vergisi ile ilgili. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. 

Yurt Dışında Bulunan Para, Döviz ve Altınların Türkiye’deki Bankalara Bildirilmesi Hakkında 

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021‘e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekler. Bu varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilecekler ve kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar vergi dairelerine bildirilebilecek. Bildirilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak şartıyla işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Yurt Dışında Bulunan Para, Döviz ve Altınların Türkiye’deki Bankalara Bildirilmesinde KDV İstisnaları

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Benzer gönderiler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla, genellikle çerezler biçiminde belirli hizmetlerden bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.
×

Powered by WhatsApp Chat

×